Algemene Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Techno Trend Milieutechniek Nederland BV te Haaksbergen

1. Definities:

In deze voorwaarden worden verstaan onder “Techno Trend” Techno Trend Milieutechniek Nederland BV, en onder “opdrachtgever” de rechtspersoon dan wel de natuurlijke persoon die transacties aangaat met Techno Trend.

Onder “artikelen” worden verstaan alle machines en produkten door Techno Trend geproduceerd dan wel verhandeld.

2. Algemeen:

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke activiteiten en transacties van Techno Trend. De inkoop-, aanbestedings of andere voorwaarden van de “opdrachtgever” worden door Techno Trend niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen.

3. Aanbiedingen:

Aanbiedingen, prijsopgaven en offertes verplichten Techno Trend niet tot levering van artikelen of het aangaan van een overeenkomst.

In catalogi e.d. aangegeven afbeeldingen, alsmede tekeningen en technische gegevens zijn te beschouwen als richtlijnen en derhalve niet bindend bij het aangaan van een overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Alle technische gegevens ter hand gesteld aan de “opdrachtgever” worden geacht exclusief ter inzage te zijn gegeven en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Techno Trend worden vermenigvuldigd of ter beschikking gegeven aan derden.

4. Overeenkomst:

Een overeenkomst met enige “opdrachtgever” is eerst een feit als deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend, onder erkenning door “opdrachtgever” van deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Alle kosten van bijkomende werkzaamheden zogenaamd “meerwerk”, voortvloeiende uit een gesloten overeenkomst waarin bij het sluiten der overeenkomst niet is voorzien of te voorzien was, worden aan “opdrachtgever” tegen een door Techno Trend vast te stellen vergoeding berekend.

5. Annulering of wijziging:

Annulering of wijziging van een tussen Techno Trend en “opdrachtgever” gesloten overeenkomst is slechts mogelijk indien de “opdrachtgever” alle kosten voortvloeiende uit diens annulering of wijziging voldoet.

Het betreffende kostenbedrag wordt door Techno Trend in redelijkheid vastgesteld.

6. Prijsopgave:

Alle aan “opdrachtgever” opgegeven prijzen zijn exclusief de van overheidswege opgelegde omzetbelastingen en heffingen.

Prijzen in aanbiedingen en offertes gelden voor een periode van een maand, tenzij anders door Techno Trend aangegeven, na het verstrijken van deze periode is Techno Trend niet meer gehouden aan de betreffende opgave.

7. Prijswijzigingen:

Indien zich in de periode tussen het sluiten van enige overeenkomst en de leveringsdatum omstandigheden voordoen die de overeengekomen prijzen nadelig beïnvloeden, als verhogingen van de grondstofprijzen, valuta-wijzigingen e.d. of vergelijkbare situaties is Techno Trend gerechtigd deze kostenverhoging door te berekenen aan “opdrachtgever”, zonder dat hierdoor vanwege “opdrachtgever” tot annulering van de opdracht kan worden overgegaan.

8. Betalingstermijn:

Tenzij anders overeengekomen dient “opdrachtgever” de verschuldigde factuurbedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen.

9. Incasso-kosten:

Indien “opdrachtgever” ingebreke is enige factuur tijdig te voldoen, zijn alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als de buitenrechtelijke voor rekening van de ingebreke zijnde “opdrachtgever”, zonder dat vooraf een gerechtelijke ingebreke-stelling is vereist. De incasso-kosten worden vastgesteld op 15% van de te vorderen bedragen met een minimum van 150 euro per gebeurtenis.

10. Rente:

Een ingebreke zijnde “opdrachtgever” wordt rente in rekening gebracht en wel 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, ingaande op de vervaldatum van de betreffende factuur, en wel over het totaal te vorderen bedrag.

11. Eigendomsvoorbehoud:

Alle door Techno Trend geleverde artikelen, zowel verkocht, verhuurd, geleased of als demonstratie-objecten ter beschikking gesteld, blijven het uitdrukkelijke eigendom van Techno Trend, ingeval van verkoop totdat de totale overeengekomen koopsom en daarop rustende omzetbelastingen en heffingen geheel zijn voldaan.

Techno Trend heeft het recht, zonder enig voorbehoud en zonder gerechtelijke tussenkomst niet geheel of gedeeltelijk betaalde artikelen op te vorderen en terug te nemen.

Het verschil in opbrengst tussen de oorspronkelijk overeengekomen verkoopprijs en de opbrengst van een teruggenomen artikel van een in gebreke zijnde “opdrachtgever” wordt te allen tijde, onder aftrek van eventuele voldane deelbetalingen, van deze “opdrachtgever” gevorderd.

12. Levering:

De levering van artikelen geschiedt franco binnen Nederland. De kosten van emballage en transport en de daaraan verbonden risico’s komen voor rekening van Techno Trend. Voor landen buiten Nederland geldt, tenzij niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, levering van artikelen niet franco. De kosten van emballage en transport en de daaraan verbonden risico’s komen voor rekening van de “opdrachtgever”.

13. Overmacht:

Calamiteiten die zich voordoen, en van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Techno Trend of haar toeleveranciers en daardoor hun uitwerking hebben op de levertijd, overeengekomen prijs of anderszins, geven “opdrachtgever” geen recht tot annulering, op schadevergoeding of compensatie in welke vorm dan ook.

14. Garanties:

De garanties op artikelen door Techno Trend geleverd gaan nimmer de garanties, compensaties of vergoedingen door toeleveranciers gegeven te boven, tenzij anders tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Alle overeengekomen en gebruikelijke garanties in welke vorm dan ook worden als beëindigd beschouwd indien de door Techno Trend geleverde artikelen worden doorverkocht, doorgeleverd of ter beschikking gesteld aan derden. Tevens wordt de eventuele garantie als beëindigd beschouwd, indien gedurende de overeengekomen garantie-periode door derden reparaties worden uitgevoerd door Techno Trend geleverde artikelen. Tenzij in opdracht van of met uitdrukkelijke toestemming van Techno Trend.

15. Aansprakelijkheid:

Techno Trend is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit oneigenlijk gebruik of ondeskundigheid bij installatie en inbedrijfhouding van de door haar geleverde artikelen, waardoor lichamelijk letsel, machine stilstand, aanspraken door derden, geluidsoverlast e.d. alles in de ruimste zin des woords. Ondeskundigheid in behandeling of koppeling aan andere apparatuur sluit de aansprakelijkheid van Techno Trend uit.

16. Oneigenlijk gebruik:

Bij oneigenlijk gebruik van artikelen door Techno Trend geleverd, in bruikleen gegeven of ter demonstratie opgesteld is elke garantie of aansprakelijkheid uitgesloten.

17. Bruikleen of demonstratie-materiaal:

Schade toegebracht aan demonstratie- of in bruikleen gegeven artikelen, worden door Techno Trend volledig verhaald op “opdrachtgever”, ook en indien de schade toegebracht is door derden, in de periode dat de artikelen ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld.

18. Kennisname:

De “opdrachtgever”die overeenkomsten aangaat met Techno Trend wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

19. Afwijkingen:

Techno Trend behoudt het recht in voorkomende gevallen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden af te wijken.

20. Gerechtelijke tussenkomst:

Indien gerechtelijke tussenkomst is vereist tussen Techno Trend en “opdrachtgever”, kiest Techno Trend domicilie bij de bevoegde Rechter in het Arrondissement te Almelo.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland te Enschede onder nummer

58455191

Techno Trend

Techno Trend Milieutechniek Nederland BV
Albert Cuyplaan 2
7482 JA Haaksbergen

T: +31 (0)53 57 23 441
F: +31 (0)53 57 23 446

KvK: 58455191
BTW-nr: NL853047194.B.01